Fundusz Pożyczkowy

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest partnerem programu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Pilotażowy fundusz dla podmiotów ekonomii społecznej jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na kwotę prawie 25 mln zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów w całej Polsce. Środki zostaną rozdystrybuowane w podziale na pięć makroregionów, odpowiadających obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej.

Dla kogo?

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku) 
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą,  czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR – wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.) 
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
 • Mieć zdolność do spłaty pożyczki
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Oferta pożyczki:

 • Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia) 
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy 
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania) 
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,75% i 1,5%) 
 • Bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali roku) przysługuje:

 • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego

 

Pobierz wniosek aplikacyjny z załącznikami >

 

Kontakt:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Plac Matejki 5/6 31-157 Kraków
tel. 12 4302443

 

Osoby do kontaktu:

 • Jarosław Szczygieł - 508 249 669 - jaroslaw.szczygiel@fpds.pl
 • Joanna Węgrzycka - joanna.wegrzycka@fpds.pl

 

                               

 

Newsletter

Nowości wprost na Twoją skrzynkęWesprzyj działania Fundacji

Fundusz Grantowy
Baza Ekspertów


Kalendarz


Sonda

Czy jeździsz do pracy rowerem ?


Filmy

Wpisz się w eko

Darczyńcy

Swiss Contribution
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Toyota Motor Europe
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Partnerzy

Miasto KrakówWojewództwo Małopolskie
Forum Odpowiedzialnego BiznesuCSRinfo.org
REDDLeontief CentreEnvironment Lillehammer
Związek Powiatów PolskichMałopolska Izba RolniczaPowiat TatrzańskiMiasto Zakopane
TARPIKGościniec 4 ŻywiołówKorona Północnego Krakowa
Na Śliwkowym SzlakuLGD Dunajec-BiałaZielony Pierścień Tarnowa

Partnerzy Biznesowi

Tchibo Warszawa
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Carrefour

 

Partnerzy Medialni

CSRinfo.org
Storekongo.pl
ekologia.pl
EkoNews.com.pl
CR Navigator
radiofonia
Portal Samorządowy

Należymy do

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie
Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie
Małopolski Pakt Na Rzecz Ekonomii Społecznej
Foundation for Environmental EducationMałopolska Organizacja Turystyczna