Ogłoszenia FPdŚ

Zapytanie ofertowe dot. Zakup usług proinnowacyjnych TYP 6:

Przedmiot ogłoszenia/zapytania: usługa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:

• pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności  przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

• pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Data ogłoszenia: 1.09.2017

Termin składania ofert: 14.09.2017

Szczegóły w załączniku: treść zapytania

Wybrano ofertę: Jarzynka i Wspólnicy Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dot. zamówienia 3/KŁŻ/2017

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza zapytanie ofertowe dot. zorganizowania emisji 5 filmów informacyjno - edukacyjno - promocyjnych w telewizji  w okresie wrzesień - październik 2017, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiech na latach 2014 - 2020.

Data ogłoszenia: 23.08.2017

Termin składania ofert: 25.08.2017 do godz. 16:00

Szczegóły: treść zapytania, załącznik nr 1, załącznik nr 2

 


 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska podnajmie pomieszczenia biurowe w swojej siedzibie przy Placu Matejki w Krakowie

 

Szczegóły tutaj.

 

 


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyjmie osobę do pracy na stanowisko Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

 

Szczegóły: treść ogłoszenia

Oferty proszę składać na adres: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków lub na adres mailowy: biuro@fpds.pl.

 


Ogłoszenie dot. zamówienia 2/KŁŻ/2017

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza zapytanie ofertowe dot. zorganizowania emisji 5 filmów informacyjno - edukacyjno - promocyjnych w TVP w okresie wrzesień - październik 2017, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiech na latach 2014 - 2020.

Data ogłoszenia: 11.07.2017

Termin składania ofert: 17.07.2017 do godz. 16:00

Szczegóły: treść zapytania, załącznik nr 1, załącznik nr 2


Ogłoszenie dot. zamówienia 1/KŁŻ/2017

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza zapytanie ofertowe dot. przygotowania 5 filmów promocyjno - informacyjnych oraz 5 trailerów filmów na potrzeby ogólnopolskiej kampanii medialnej na rzecz krótkich łańcuchów dostaw żywności wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiech na latach 2014 - 2020.

Data ogłoszenia: 10.07.2017

Termin składania ofert: 13.07.2017 do godz. 16:00

Szczegóły: treść zapytania, załącznik nr 1, załącznik nr 2

 


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza zapytanie ofertowe dot. zakupu specjalistycznych usług doradczych monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Data ogłoszenia: 6.02.2017

Szczegóły w załączniku: treść zapytania


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 183/2016

 

Przedmiot zamówienia: obsługa rozliczeń finansowych w ramach projektu ‘Produkt Lokalny Małopolska” (w tym obsługa rozliczeń projektów realizowanych w ramach III naboru do Funduszu Grantowego PLM oraz doradztwo dla beneficjentów III naboru Funduszu Grantowego PLM dot. zasad rozliczania projektów)

Data ogłoszenia: 27.10.2016

Termin składania ofert: 3.11.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załącznikach: treść ogłoszenia, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4


Informacja dot. zamówienia nr 179/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie nr 179/2016 w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Zamówienie zostało udzielone firmie JBC TV SCREEN Jolanta Bikowska - Czeczótko.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 181/2016 (ponowne)

Przedmiot ogłoszenia: świadczenie usług logistycznych (transport, magazyn) na rzecz Sieci Klubów Zakupowych działających w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) oraz punkty sprzedaży z nimi związane

Data ogłoszenia: 10.10.2016

Termin składania ofert: 17.10.2016

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Informacja dot. zamówienia nr 181/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie nr 181/2016 wpłynęła 1 oferta. W związku z nieotrzymaniem dwóch ważnych ofert Zamawiający powtórzy procedurę wyboru.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 180/2016 (ponowne)

Przedmiot ogłoszenia: Usługa księgowa na rzecz projektu Produkt Lokalny Małopolska

Data ogłoszenia: 5.10.2016

Termin składania ofert: 12.10.2016 do godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


 

Informacja dot. zamówienia nr 180/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie nr 180/2016 nie wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 182/2016

Przedmiot ogłoszenia: świadczenie usług Eksperta - Doradcy Marki Lokalnej 'Kluby Zakupowe Małopolska Wschodnia'

Data ogłoszenia: 30.09.2016

Termin składania ofert: 7.10.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 181/2016

Przedmiot ogłoszenia: świadczenie usług logistycznych (transport, magazyn) na rzecz Sieci Klubów Zakupowych działających w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) oraz punkty sprzedaży z nimi związane

Data ogłoszenia: 30.09.2016

Termin składania ofert: 7.10.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie dot. zamówienia nr 176/2016 (ponowne)

 

Przedmiot ogłoszenia: obsługa rozliczeń projektów realizowanych w ramach III naboru do Funduszu Grantowego PLM oraz doradztwo dla beneficjentów III naboru Funduszu Grantowego PLM dot. zasad rozliczania projektów

Data ogłoszenia: 30.09.2016

Termin składania ofert: 12.10.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4


Informacja dot. zamówienia nr 176/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ponowne ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia nr 176/2016 wpłynęła 1 oferta, która po upływie terminu składania ofert została wycofana. Komisja ds. zamówień, działająca w ramach projektu KIK 09 postanowiła o rozpisaniu nowego konkursu ofert.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 180/2016

Przedmiot ogłoszenia: Usługa księgowa na rzecz projektu Produkt Lokalny Małopolska

Data ogłoszenia: 27.09.2016

Termin składania ofert: 5.10.2016 do godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 179/2016

Przedmiot ogłoszenia: Usługa produkcji 5 filmów (8-10 filmów) oraz filmu dokumentalnego (50 minut) omawiających znaczenie żywnościowych produktów lokalnych w systemach żywnościowych w Polsce i za granicą w oparciu o zgromadzone doświadczenia oraz materiał filmowy projektu Produkt Lokalny Małopolska

Data ogłoszenia: 27.09.2016

Termin składania ofert: 5.10.2016 do godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 178/2016 (ponowne)

Przedmiot ogłoszenia: Usługa polsko-angielskiego tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego, wynajmu sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą oraz tłumaczenia materiałów konferencyjnych Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski

Data ogłoszenia: 15.09.2016

Termin składania ofert: 19.09.2016 do godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Informacja dot. zamówienia nr 178/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na zamówienie nr 178/2016 w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta.

W związku z nie otrzymaniem co najmniej dwóch ważnych ofert. Zamawiający zamyka tryb niniejszego zamówienia bez dokonania wyboru Wykonawcy. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru Wykonawcy.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 178/2016

Przedmiot ogłoszenia: Usługa polsko-angielskiego tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego, wynajmu sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą oraz tłumaczenia materiałów konferencyjnych Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski

Data ogłoszenia: 8.09.2016

Termin składania ofert: 15.09.2016 do godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Informacja dot. ponownie ogłoszonego zamówienia nr 176/2016.

Informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 8.09.2016 do godz. 16:00.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 176/2016 (ponowne)

Przedmiot ogłoszenia: obsługa rozliczeń projektów realizowanych w ramach III naboru do Funduszu Grantowego PLM oraz zorganizowanie szkolenia dot. rozliczania projektów w ramach III naboru Funduszu Grantowego

Data ogłoszenia: 26.08.2016

Termin składania ofert: 2.09.2016 do godz. 16:00 termin zostaje wydłużony do dnia 8.09.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załącznikach: treść ogłoszenia, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4Informacja dot. zamówienia nr 176/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na zamówienie nr 176//2016 wpłynęły 2 oferty. Ze względu na wycofanie oferty przez jednego z oferentów Komisja ds. zamówień, działająca w ramach projektu KIK 09 postanowiła o rozpisaniu nowego konkursu ofert.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 177/2016

Przedmiot ogłoszenia: usługa produkcji Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) w dniach 20 - 22.09.2016, w tym konferencji końcowej projektu oraz towarzyszące wydarzenia (Targi PLM, Gala PLM, Wizyty Studyjne PLM)

Data ogłoszenia: 12.08.2016

Termin składania ofert: 22.08.2016 do godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych Fundacji.

Termin składania aplikacji: 8.08.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 176/2016

 

Przedmiot ogłoszenia: obsługa rozliczeń projektów realizowanych w ramach III naboru do Funduszu Grantowego PLM oraz zorganizowanie szkolenia dot. rozliczania projektów w ramach III naboru Funduszu Grantowego

Data ogłoszenia: 14.07.2016

Termin składania ofert: 29.07.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załącznikach: treść ogłoszenia, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 175/2016

Przedmiot ogłoszenia: Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego jako Instytucji Realizującej umowę nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie realizacji Projektu „Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Data ogłoszenia: 5.07.2016

Termin składania ofert: 19.07.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załącznikach: treść ogłoszenia, formularz ofertowy


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych Fundacji.

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Informacja dot. wyników III naboru wniosków do Funduszu Grantowego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza wyniki III naboru projektów do Funduszu Grantowego Produkt Lokalny z Małopolski ogłoszonego w ramach projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09: "PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski" w załączeniu.

Załącznik: wyniki


Informacja dotycząca zamówienia nr 174/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zamówienia nr 174/2016, którego przedmiotem jest przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego oraz przygotowanie wzorcowej dokumentacji technicznej, zgodnej z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych, dla przedsięwzięcia prowadzonego w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL) w zakresie produkcji serów kozich i krowich w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w okolicach Wadowic – wpłynęło dwie oferty.

Zamówienie zostało udzielone firmie G&A Pabis.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 174/2016

Przedmiot ogłoszenia: przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego oraz przygotowanie wzorcowej dokumentacji technicznej, zgodnej z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych, dla przedsięwzięcia prowadzonego w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL) w zakresie produkcji serów kozich i krowich w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w okolicach Wadowic

Data ogłoszenia: 19.05.2016

Termin składania ofert: 30.05.2016 godz. 12:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 171/2016 (ponowne)

Przedmiot ogłoszenia: Świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej „CLKK Marchewka”, funkcjonującej w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski”

Data ogłoszenia: 12.05.2016

Termin składania ofert: 20.05.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Informacja dot. zamówienia nr 171/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zamówienia nr 171/2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej „CLKK Marchewka”, funkcjonującej w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski”, ogłoszone w ramach realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu "Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski", który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko - Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r., wpłynęła 1 (jedna) oferta.

W związku z nie otrzymaniem co najmniej dwóch ważnych ofert. Zamawiający zamyka tryb niniejszego zamówienia bez dokonania wyboru Wykonawcy. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru Wykonawcy.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 173/2016

Przedmiot ogłoszenia: usługi w zakresie uzyskania i utrzymania ochrony znaków towarowych wykreowanych w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska

Data ogłoszenia: 10.05.2016

Termin składania ofert: 18.05.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 173/2016


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 172/2016

Przedmiot zamówienia: nabór na stanowisko - Specjalista ds. marketingu i dostaw

Data ogłoszenia: 28.04.2016

Termin składania ofert: 10.05.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 172/2016


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 169/2016 (ponowne)

Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania oferty franczyzowej dla Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Bistro Marchewka jako elementu sprzedaży systemu sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”

Data ogłoszenia: 28.04.2016

Termin składania ofert: 4.05.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 169/2016


Informacja dot. zamówienia nr 169/2016

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zamówienia nr 169/2016, którego przedmiotem jest usługa opracowania oferty franczyzowej dla Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Bistro Marchewka jako elementu sprzedaży systemu sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”, ogłoszone w ramach realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu "Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski", który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko - Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r., wpłynęła 1 (jedna) oferta.

W związku z nie otrzymaniem co najmniej dwóch ważnych ofert. Zamawiający zamyka tryb niniejszego zamówienia bez dokonania wyboru Wykonawcy. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru Wykonawcy.


INFORMACJA DOT. III NABORU WNIOSKÓW DO FUNDUSZU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

Informujemy, iż przyjmujemy wnioski w ramach III naboru wniosków do Funduszu Grantowego do dnia 22.04.2016, do godz. 16:00


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 171/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej „CLKK Marchewka”, funkcjonującej w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski”

Data ogłoszenia: 20.04.2016

Termin składania ofert: 27.04.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 171/2016


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 170/2016

Przedmiot zamówienia: Kierownik ds. wdrożenia system sprzedaży Produktu Lokalnego Małopolska (Kierownik CML)

Data ogłoszenia: 12.04.2016

Termin składania ofert: 20.04.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 170/2016


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 169/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania oferty franczyzowej dla Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Bistro Marchewka jako elementu sprzedaży systemu sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”

Data ogłoszenia: 11.04.2016

Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 169/2016


Informacja dot. ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia nr 168/2016

Utworzono: 8 marca 2016

Informujemy, że podczas spotkania, które odbyło się w dniu 7 marca 2016r., Konsorcjum Realizujące Projekt  „PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI”  dokonało wyboru niezależnych ekspertów  do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje w ramach III naboru wniosków do Funduszu Grantowego.

Do pracy w KPD wybrano 3 ekspertów:

  1. Panią Agnieszkę Włodarczyk
  2. Panią Annę Sikorską
  3. Panią  Martę Żurek

Wybrano również 2 ekspertów, których wpisano na listę rezerwową:

  1. Pana Artura Witkowskiego
  2. Panią Anetę Rozwadowską-Jachacz

 

Zadaniem niezależnych ekspertów będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków składanych w ramach w/w Funduszu.


OGŁOSZENIE III NABORU FUNDUSZU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

[08.03.2016] Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza III nabór wniosków do Funduszu Grantowego w ramach projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”.

 Fundusz Grantowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów na terenie Małopolski:

  • większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w miastach województwa małopolskiego za pośrednictwem marek lokalnych funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski;
  • zwiększenie ilości certyfikowanych produktów i gospodarstw;
  • zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia;
  • sieciowanie działań i inicjatyw podejmowanych pomiędzy organizacjami partycypującymi w budowaniu Modelu Produkt Lokalny z Małopolski w ramach Sytemu Produkt Lokalny z Małopolski.

Preferowane będą projekty, których efektem jest wprowadzenie na rynek markowych produktów lokalnych poprzez budowanie potencjału dostaw, kanałów dystrybucji (w tym w szczególności klubów zakupowych funkcjonujących w oparciu o powiązanie lokalnych rolników i producentów z Małopolski z zadeklarowaną grupą konsumentów.

 DOKUMENTY:

-  Załącznik nr 1: Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

-  Załącznik nr 2: Realizacja projektów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – wytyczne dla beneficjentów priorytetu nr 1 i nr 2

-  Załącznik nr 3: Wytyczne  ws. Informacji i Promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

  • Załączniki do wniosku aplikacyjnego:

formularz budżetu

wzór umowy z beneficjentem

formularz weksla

wzór oświadczenia VAT


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 167/2016 (ponowne)

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej - Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej/"Bistro Marchewka" w systemie "Produkt Lokalny z Małopolski" - w oparciu o umowę zlecenia na okres 10.03.2016 - 30.09.2016

Data ogłoszenia: 1.03.2016

Termin składania ofert: 8.03.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 167/2016


Informacja dot. zamówienia nr 167/2016

Informujemy, iż mimo otrzymania dwóch ważnych ofert, Zamawiający zamyka tryb niniejszego zamówienia bez dokonania wyboru Wykonawcy z powodu wycofania ofert przez oferentów. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru Wykonawcy.


Informacja dot. zamówienia nr 166/2016

Informujemy, iż zamówienie nr 166/2016, którego przedmiotem było świadczenie kompleksowej obsługi działań promocyjno-marketingowych dla projektu pn. Produkt Lokalny Małopolska (PLM) w okresie od 02 lutego 2016 do 30 września 2016 (możliwe wydłużenie świadczenia usługi do 31 grudnia 2016 roku), w szczególności w zakresie realizacji kampanii promocyjnej prowadzącej do zwiększenia sprzedaży produktów lokalnych za pośrednictwem systemu „Produkt Lokalny z Małopolski”, ogłoszone w dniu 21 stycznia 2016 r., zostało udzielone firmie Creativetree Communication Karolina Pyka.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 168/2016

Ogłoszenie o naborze niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) w ramach III naboru wniosków do Funduszu Grantowego otwartego w ramach projektu  Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 „PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” finansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

Utworzono: 22 lutego 2016

Termin składania ofert: 1.03.2016 godz. 16:00

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , występując w roli Instytucji Realizującej projekt  „PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”, finansowany ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, ogłasza nabór niezależnych ekspertów do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) w ramach III naboru wniosków do Funduszu Grantowego.

Zadaniem niezależnych ekspertów będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków składanych w ramach w/w Funduszu.

Szczegóły w załącznikach: treść ogłoszenia 168, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 2.1., załącznik nr 2.2., załącznik nr 2.3., załącznik nr 3.1., załącznik nr 3.2.


Informacja dot. zamówienia nr 167/2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej - Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej/"Bistro Marchewka" w systemie "Produkt Lokalny z Małopolski" - w oparciu o umowę zlecenia na okres 16.02.2016 - 30.09.2016

 


Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zamówienia nr 167/2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej - Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej/"Bistro Marchewka" w systemie "Produkt Lokalny z Małopolski" z dnia 3 lutego 2016 roku, ogłoszone w ramach realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu "Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski", który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko - Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r., wpłynęły 2 (dwie) oferty.Ogłoszenie dot. zamówienia nr 167/2016

 


Przedmiot zamówienia: świadczenie usług Eksperta - Doradca Marki Lokalnej - Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej/"Bistro Marchewka" w systemie "Produkt Lokalny z Małopolski" - w oparciu o umowę zlecenia na okres 16.02.2016 - 30.09.2016

Data ogłoszenia: 3.02.2016

Termin składania ofert: 10.02.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia 167/2016


 Informacja dot. zamówienia nr 166/2016

 

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zamówienia nr 166/2016, którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej obsługi działań promocyjno-marketingowych dla projektu pn. Produkt Lokalny Małopolska (PLM) w okresie od 02 lutego 2016 do 30 września 2016 (możliwe wydłużenie świadczenia usługi do 31 grudnia 2016 roku), w szczególności w zakresie realizacji kampanii promocyjnej prowadzącej do zwiększenia sprzedaży produktów lokalnych za pośrednictwem systemu „Produkt Lokalny z Małopolski”, wpłynęło 13 ofert.Ogłoszenie dot. zamówienia nr 165/2016 (ponowne)

 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług logistycznych (transport/magazyn) związanych z zapewnieniem dostaw produktów lokalnych od producentów z terenu Małopolski (powiaty: Tarnowski, Gorlicki, Nowosądecki, Limanowski, Wadowicki, Wielicki, Suski, Nowotarski, Tatrzański, Krakowski) funkcjonujących w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski” do kanałów dystrybucji systemu „Produkt Lokalny z Małopolski” (PLM), w szczególności dla potrzeb rozwoju Bistro Marchewka funkcjonującego w Nowohuckim Centrum Kultury oraz innych punktów sprzedaży PLM (w zależności od potrzeb) w Krakowie, Tarnowie i w Nowym Sączu.

Data ogłoszenia: 2.02.2016

Termin składania ofert: 16.02.2016 do godz. 16:00

Szczegóły w załączniku: treść ogłoszenia


Informacja dot. zamówienia nr 165/2016  

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zamówienia nr 165/2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług logistycznych (transport/magazyn) związanych z zapewnieniem dostaw produktów lokalnych od producentów z terenu Małopolski (powiaty: Tarnowski, Gorlicki, Nowosądecki, Limanowski, Wadowicki, Wielicki, Suski, Nowotarski, Tatrzański, Krakowski) funkcjonujących w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski” do kanałów dystrybucji systemu „Produkt Lokalny z Małopolski” (PLM), w szczególności dla potrzeb rozwoju Bistro Marchewka funkcjonującego w Nowohuckim Centrum Kultury oraz innych punktów sprzedaży PLM (w zależności od potrzeb) w Krakowie, Tarnowie i w Nowym Sączu z dnia 15 stycznia 2016 roku, ogłoszone w ramach realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu "Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski", który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko - Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r., nie wpłynęła żadna oferta.


W związku z nie otrzymaniem co najmniej dwóch ważnych ofert Zamawiający zamyka tryb niniejszego zamówienia bez dokonania wyboru Wykonawcy. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru Wykonawcy.


Ogłoszenie dot. zamówienia nr 166/2016

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie kompleksowej obsługi działań promocyjno-marketingowych dla projektu pn. Produkt Lokalny Małopolska (PLM) w okresie od 02 lutego 2016 do 30 września 2016 (możliwe wydłużenie świadczenia usługi do 31 grudnia 2016 roku), w szczególności w zakresie realizacji kampanii promocyjnej prowadzącej do zwiększenia sprzedaży produktów lokalnych za pośrednictwem systemu „Produkt Lokalny z Małopolski”

Szczegółowy zakres zadań przedstawiony jest z załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia, opis kampanii zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Data ogłoszenia: 21.01.2016

Termin składania ofert:

Newsletter

Nowości wprost na Twoją skrzynkęWesprzyj działania Fundacji

Fundusz Grantowy
Baza Ekspertów


Kalendarz


Sonda

Czy jeździsz do pracy rowerem ?


Filmy

Wpisz się w eko

Darczyńcy

Swiss Contribution
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Toyota Motor Europe
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Partnerzy

Miasto KrakówWojewództwo Małopolskie
Forum Odpowiedzialnego BiznesuCSRinfo.org
REDDLeontief CentreEnvironment Lillehammer
Związek Powiatów PolskichMałopolska Izba RolniczaPowiat TatrzańskiMiasto Zakopane
TARPIKGościniec 4 ŻywiołówKorona Północnego Krakowa
Na Śliwkowym SzlakuLGD Dunajec-BiałaZielony Pierścień Tarnowa

Partnerzy Biznesowi

Tchibo Warszawa
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Carrefour

 

Partnerzy Medialni

CSRinfo.org
Storekongo.pl
ekologia.pl
EkoNews.com.pl
CR Navigator
radiofonia
Portal Samorządowy

Należymy do

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie
Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie
Małopolski Pakt Na Rzecz Ekonomii Społecznej
Foundation for Environmental EducationMałopolska Organizacja Turystyczna